Suvirintojo modulinė programa ( 3m. )

Auklėtoja A. Mikalauskienė

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas skirtas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams, kurie įsiliedami į darbo rinką vėliau taps civilinės saugos sistemos dalimi. Turėdami gyvybiškai reikalingų civilinės saugos žinių ir gebėjimų jie privalės rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus, įprasto gyvenimo ar veiklos ritmo. 

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas mokiniams:

• padės įgyti būtinų žinių ir išsiugdyti supratimą apie galimas gamtines nelaimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes;

• bus ne tik žinių šaltinis, bet ir padės savarankiškai mąstyti, daryti išvadas;

• įtikins, kad menamos ir galimos situacijos gali įvykti artimiausioje (darbo ir gyvenamojoje) aplinkoje;

• leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį;

• sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai suprasti civilinės saugos principus;

• leis pasiekti kiekvienos temos pradžioje numatytus mokymosi rezultatus.DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Darbuotojų sauga ir sveikata (toliau-DSS) yra vienas iš pagrindinių darbo kokybės rodiklių ir yra lyginama su ekonomikos raidos lygiu. Saugos darbe užtikrinimas – privalomas darbo organizavimo reikalavimas, garantuojantis kiekvieno piliečio konstitucinę teisę dirbti saugiomis ir nekenksmingomis darbo sąlygomis.

2. Profesinio mokymo programos atliepia darbdavių keliamus reikalavimus atitinkamai veiklos sričiai, būsimojo darbuotojo bendruosius gebėjimus, reikalingus prisitaikant žinių visuomenėje ir kintančioje darbo rinkoje.

3.DSS programos tikslas – ugdyti saugos darbe prevencijos kultūrą, vidinį poreikį saugiai dirbti ir organizuoti darbus prisitaikant prie kintančių gamybos technologijų.

4. DSS programos uždaviniai:

4.1. suteikti mokiniams darbo teisės, darbo higienos, saugaus darbo organizavimo, elektrosaugos ir gaisrinės saugos žinių;

4.2. ugdyti gebėjimus vertinti savo darbo vietos sąlygas galimų pavojų ir kenksmingų veiksnių požiūriu bei taikyti apsaugos priemones nuo rizikos veiksnių;

4.3. išmokyti saugiai atlikti atskirai profesijai numatytus darbus ir tobulinti saugaus darbo kultūrą.

5.DSS programos turinį sudaro:

5.1. bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai visoms profesinio mokymo programoms;

5.2. specifiniai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai pagal veiklos rūšis (sektorius).

6. Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami mokymo procese ir baigus programą. Galutinis vertinimas yra pažymys.